Kontakt

Stadt Erlangen – Kulturamt

Abteilung Festivals und Programme
Gebbertstraße 1, 91052 Erlangen
DEUTSCHLAND
Tel. +49 91 31 / 86-14 08
E-Mail: info@figurentheaterfestival.de

Stadt Nürnberg – 2. BM / GeschB. Kultur

KunstKulturQuartier
Königstraße 93, 90402 Nürnberg
DEUTSCHLAND
Tel. +49 9 11 / 2 31- 40 00
E-Mail: kunstkulturquartier@stadt.nuernberg.de
Website des KunstKulturQuartiers

Stadt Fürth – Kulturamt

Königsplatz 2, 90762 Fürth
DEUTSCHLAND
Tel. +49 9 11 / 9 74-16 88
E-Mail: kultur@fuerth.de
Website der Stadt Fürth

Stadt Schwabach – Kulturamt

Königsplatz 29a, 91126 Schwabach
DEUTSCHLAND
Tel. +49 91 22 / 8 60-3 05
E-Mail: kulturamt@schwabach.de
Website der Stadt Schwabach